Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel I. Toepasselijkheid  

Artikel II. Totstandkoming en wijziging overeenkomst   1

Artikel III. Uitvoering van de overeenkomst   1

Artikel IV. Prijzen   2

Artikel V. Wettelijke Bedenkttijd 2

Artikel VI. Betaling   3

Artikel VII. Garantie 3

Artikel X. Ontbinding en beëindiging   6

Artikel XI. Overmacht   6

Artikel XIV.  Algemene verordening gegevensbescherming 7

Artikel XV Domeinnamen registratie, verlening en verhuizing 7

Artikel I. Toepasselijkheid  

Sectie 1.01
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
– en maken onlosmakelijk deel uit van –
iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Power2host Hosting te Zaandam verder te noemen “P2H”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
Sectie 1.02
In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via P2H digitale goederen bestelt en/of koopt.
Sectie 1.03
Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Sectie 1.04
Alle websites die uitvloeien onder de naam van P2H zijn handelsnamen. Deze zijne
123eshop, Streamings-services, daarom zijn deze Algemene voorwaarden ook van toepassing op deze websites

Artikel II. Totstandkoming en wijziging overeenkomst  

Sectie 2.01
Alle aanbiedingen en offertes door P2H, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van P2H of door feitelijke uitvoering door P2H komt een overeenkomst tot stand.  
Sectie 2.02
Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van P2H.  
Sectie 2.03
Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van P2H ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel III. Uitvoering van de overeenkomst  

Sectie 3.01
Levering vindt plaats volgens de geldende INCO term: Ex Works (af fabriek). Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is P2H gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan.  
Sectie 3.02  
Goederen gelden als geleverd, zodra P2H de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij P2H of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.
Sectie 3.03
Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat P2H het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant.
Sectie 3.04
De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door P2H steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.  

Artikel IV. Prijzen

Sectie 4.01
Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door P2H aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.  
Sectie 4.02
De in de aanbiedingen van P2H weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is P2H gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.  

Artikel V. Wettelijke Bedenkttijd

Sectie 5.01
Bevalt onze hosting niet dan kunt u binnen 14 dagen het geld terug krijgen, natuurlijk gaat dit zonder problemen en doen wij daar niet moeilijk over. Dit betreft alle hosting diensten die wij aanbieden op uitzondering van de domeinnamen en producten die ingekocht moeten worden. Om van deze tevredenheidsgarantie gebruik te maken kunt u het beste contact met ons opnemen. Wij zullen voor een soepele afhandeling verzorgen.
Wij zijn ook enkel pas tevreden op het moment dat u dat ook bent. Is dit toch niet het geval dan kunt u meteen uw geld binnen de 14 dagen terug krijgen. En dit is gegarandeerd! Power2host Hosting staat met al haar medewerkers achter de diensten die aangeboden worden, vandaar dat wij deze blijvende garantie ook willen aanbieden, zodoende kunt u eenvoudig en zonder problemen diensten bij ons uitproberen, zonder direct vast te zitten aan een bepaalde dienst.

Sectie 5.02
Deze regeling is niet van toepassing wanneer u niet voldoet aan de uitzonderingseisen
Uitzonderingseisen:

 • Op het moment dat u een oplossing op maat bij ons aan gaat, kunt u geen gebruik maken van deze niet tevreden, geld terug garantie. Hierbij kunt u denken aan:
  domeinnamen,
  hosted exchange,
  online werkplek en virtuele servers met een installatie,
  Website bouw services,
  VPS- en Dedicted servers
  streamingdiensten
 • Ook kunnen wij u geen geld terug geven op het moment dat u bots, irc, hotels of dergelijke oplossing toepast op onze servers.
 • Slechte afspraken maken met bewind voering of niet melden van een plaats vervangende bewindsvoerder.
 • authcode/verhuistoken aangevraagd te hebben om uw domeinnaam te verhuizen naar een andere registar
 • Uiten van valse beschuldig aan adres van P2H met doel om zowel persoon als bedrijf een slechte naam te geven op alle sociale netwerken o.a. facebook, LinkedIn  

Artikel VI. Betaling  

Sectie 6.01
Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op P2H te verrekenen met de door P2H in rekening gebrachte bedragen.  
Sectie 6.02
P2H heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.  
Sectie 6.03
Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door P2H aangewezen bank- of girorekening. P2H maakt gebruik van de Payments services Mollie, dit is ook het enigste betalings optie op dit moment.
P2H heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door P2H, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door P2H is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is P2H bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor P2H voortvloeiende schade.  
Sectie 6.04
P2H is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan P2H verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.  
Sectie 6.05
Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan P2H vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.  
Sectie 6.06
Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan P2H verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of P2H buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van P2H om schadevergoeding te vorderen.
Sectie 6.07
Onverminderd de overige rechten van P2H uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens P2H gehouden om de incassokosten te vergoeden die P2H heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.  
Sectie 6.08
De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.
Sectie 6.09
Alle betalingen worden verwerkt door stichting Mollie Payments, voor elke transactie betaald u €1 exclusief btw (1.09 inclusief btw) ongeacht welke abonnement u heeft afgenomen.
Sectie 6.10
Alle Diensten worden pas geactiveerd als de eerste betaling ontvangen en bij ons binnen is.
Sectie 6.11 Restitutie beleid
Aangezien onze website niet-tastbare, onherroepelijke goederen biedt, bieden wij geen restituties nadat het product is gekocht, hetgeen u erkent voordat u een product op de website koopt. Zorg ervoor dat u de servicebeschrijving zorgvuldig leest voordat u een aankoop doet.

Artikel VII. Garantie

Sectie 7.01
Indien door P2H aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.
Sectie 7.02
 Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal P2H de te leveren producten -naar de keuze van P2H- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien P2H de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan P2H. Alle eventuele garantieverplichtingen van P2H vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van P2H wijzigingen in de door P2H geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

Artikel VIII. Reclames

Sectie 8.01
Eventuele klachten over een door P2H geleverd product, dienen terstond door de klant aan P2H schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 30 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant P2H, binnen 30 dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.  
Sectie 8.02
Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is P2H niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door P2H van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door P2H zijn gecrediteerd.  
Sectie 8.03  
Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft P2H het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100 tot maximaal €2000

Artikel IX.  Eigendomsvoorbehoud

Sectie 9.01  
Alle door P2H te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van P2H, zolang de klant enige vordering van P2H, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.  
Sectie 9.02  
De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van P2H te bewaren.  
Sectie 9.03  
De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.  
Sectie 9.04  
Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens P2H tekort schiet of P2H goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is P2H gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal medewerking verlenen en de P2H te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de P2H. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met P2H was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor P2H uit de terugneming voortvloeien.  

Artikel X. Ontbinding en beëindiging

Sectie 10.01  
De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.  
Sectie 10.02
In geval van verzuim van de klant is P2H gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan P2H verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.  
Sectie 10.03
P2H is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surseance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. P2H zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.    
Sectie 10.04
Indien klant onenigheid heeft met een andere klanten of werknemers van P2H is P2H niet verantwoordelijk voor alle schade die uitvloeien uit deze onenigheid, word de P2H aansprakelijk gesteld en/of bedreigd door klant heeft P2H het volmacht om met onmiddellijke ingang alle diensten en services te beëindigden en er word niet overgaan tot terug betaling van restant als de onenigheid 30 dagen na factuurdatum is ontstaan.
Sectie 10.05
Indien Klant Domeinnaam verhuizing inwerking gesteld heeft, zal P2H alle diensten die gekoppeld zijn aan het domeinnaam met omgaande ingang uitschakelen.

Artikel XI. Overmacht  

Sectie 11.01
P2H is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van P2H opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door P2H niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
Sectie 11.02
Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van P2H zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij P2H als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van P2H of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van P2H.  
Sectie 11.03  
Indien P2H bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 
Artikel XII. Aansprakelijkheid

Sectie 12.01
P2H is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van P2H.  
Sectie 12.02
De totale aansprakelijkheid van P2H zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door P2H aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaan makingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).  
Sectie 12.03
P2H is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

Artikel XIII.     Geschillen en toepasselijk recht  

Sectie 13.01
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.  
Sectie 13.02
Op een met P2H gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.  
Sectie 13.03  
Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de P2H ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

Artikel XIV.  Algemene verordening gegevensbescherming

Sectie 14.01  
Per 25 mei 2018 is de nieuwe Europese wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden, dit houd in dat P2H verplicht is om aan deze wet te houden. wij verzamelen, bewaren en beschermen uw gegevens zowel offline als online zodat niemand misbruik kunnen maken van uw gegevens.
Sectie 14.02  
Conform de wet AVG dienen alle bestaande klanten zich opnieuw te registeren op onze webshop en de Nieuwe Algemene voorwaarden te accepteren.

Artikel XV Domeinnamen registratie, verlening en verhuizing

Sectie 15.01
Per 1 febuari 2022 zijn er nieuwe algemene voorwaarden van kracht voor domeinnaam registratie/verhuizing of verlenging.
Sectie 15.02
Domeinnaam Registratie vind alleen plaats wanneer de eerste betaling plaats gevonden heeft en het geld daadwerkelijk bij ons op de rekening is bijgeboekt. Snelheid van deze transactie Is afhankelijk wanneer de betaling is gedaan, voorbeeld u registreert uw domeinnaam op een vrijdag word uw domeinnaam aanvraag pas de eerst volgende woensdag door P2H verwerkt dit is i.v.m. de verwerkingstijden van overboeking van bank naar bank (in de weekends vinden geen betalingstransacties plaats, dus de eerst volgende werkdag word de betalingen verwerkt en het duurt minimaal 2 werkdagen voordat de betaling bij P2H binnen is)
Sectie 15.03
Bij domeinnaam registratie kan het tot minimaal 1 uur en maximaal 48 uur duren voordat uw domeinnaam bereikbaar is op het internet, dit heeft te maken met globalisering van uw domeinnaam bij alle DNS servers over de hele wereld. Bij com, Biz, net of net.org extensies kan het zelfs een volle week duren voordat het doorgevoerd is.


Sectie 15.04
bij Domeinnaam verhuizen naar P2H geld dat u de algemene voorwaarden en BAV gelezen en geaccepteerd heeft, indien de domeinnaam op de naam van wedeverkoper staat heeft klant ten alle tijden toestemming nodig van de wederverkoper om de domeinnaam te mogen verhuizen naar P2H anders kan de domeinnaam verhuizing niet plaats vinden.

Sectie 15.05
Elke Klant die bij P2H een domeinnaam registrateert of naar P2H hun domeinnaam verhuist gaat een contractduur aan van minimaal 1 jaar tot maximaal 5 jaar. Na deze contractduur kan men zelf beslissen wat men wilt. Onthoud echter P2H heeft het recht om elke domeinnaam aan te vragen op haar naam en bij voldelige betaling de Registant officieel te intergeren tot Domeinhouder met uitzonderingen van de Domein Extensie DE of zakelijke klanten.

Sectie 15.06
Zegt u uw contract op via opvragen van authcode/verhuiscode binnen de bedenktijd van 14 dagen zal P2H u geen boete opleggen ivm met plegen van contractbreuk en mocht u dan al betaald hebben krijgt u uw geld terug zoals gemeld staat bij Artikel 5.03. gebeurt dit na de 14 dagen bedenktijd kan P2H u wel een boete opleggen vanwege plegen van contractbreuk en zal de gemaakte kosten voor activering van domeinnaam aan klant in rekening gebracht worden. Er zal dan gekeken worden naar de aantal dagen vanaf opzegdatum tot einde contractduur x €1.25 opzeggingsboete Contractduur treed in werking na 14 dagen bedenktijd (zie artikel 5)

Sectie 15.07
Prijsverhogingen worden pas doorgevoerd zodra Bij onze Registar de prijzen daadwerkelijke verhoogd worden, dit zullen we doorberekenen naar de klanten van P2H