Privacybeleid

AVG

Power2host Hosting verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik  maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij  verwerken:Voor bedrijven alleen:
– bedrijfsnaam
– Kamer van koophandel nummer
– BTW Nummer
Voor iedereen
 
– Voor- en achternaam 
– Geslacht 
– Geboortedatum en Geboorteplaats 
– Adresgegevens 
– Telefoonnummer 
– E-mailadres 
– IP-adres 
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt  bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in  correspondentie en telefonisch 
– Locatiegegevens 
– Gegevens over uw activiteiten op onze website 
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende  websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een  advertentienetwerk)
 – Lijst met contactgegevens van de klant via een app 
– Internetbrowser en apparaat type 
– Bankrekeningnummer      

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Power2host Hosting verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 
– ras 
– godsdienst of levensovertuiging   
– politieke voorkeur 
– seksuele leven 
– strafrechtelijk verleden 
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar  
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen  over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming  hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een  bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn  bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er  gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.  Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke  gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met  ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie. 
– burgerservicenummer (BSN)      

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Power2host Hosting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
– Het afhandelen van uw betaling 
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten – U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 
– Om goederen en diensten bij u af te leveren 
– Power2host Hosting analyseert uw gedrag op de  website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten  en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 
– Power2host Hosting volgt uw surfgedrag over  verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen  op uw behoefte. 
– Power2host Hosting verwerkt ook persoonsgegevens  als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig  hebben voor onze belastingaangifte.
Matomo (Piwik) – Intern geautomatiseerd software
– registeerd bezoekers en surf gedrag van bezoekers – meer info –> https://matomo.org AWstats –
Weblog analysator – Registeerd dataverkeer en geolocaties van bezoekers – Meer info –> http://www.awstats.org/     

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  
Power2host Hosting bewaart uw persoonsgegevens niet  langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw  gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor  de volgende

Categorie Bewaartermijn Reden
Naam en achternaam 90 dagen na opzeggen contract Deze gegevens worden altijd 1 jaar bewaard of verwijderd na 90 dagen na beeindingen van contract overeenkomst
Geslacht 90 dagen na opzeggen contract Deze gegevens worden altijd 1 jaar bewaard of verwijderd na 90 dagen na beeindingen van contract overeenkomst
Geboortedatum 90 dagen na opzeggen contract Deze gegevens worden altijd 1 jaar bewaard of verwijderd na 90 dagen na beeindingen van contract overeenkomst
Geboorteplaats 90 dagen na opzeggen contract Deze gegevens worden altijd 1 jaar bewaard of verwijderd na 90 dagen na beeindingen van contract overeenkomst
Adresgegevens 90 dagen na opzeggen contract Deze gegevens worden altijd 1 jaar bewaard of verwijderd na 90 dagen na beeindingen van contract overeenkomst
Telefoonnummer 90 dagen na opzeggen contract Deze gegevens worden altijd 1 jaar bewaard of verwijderd na 90 dagen na beeindingen van contract overeenkomst
E-mailadres 90 dagen na opzeggen contract Deze gegevens worden altijd 1 jaar bewaard of verwijderd na 90 dagen na beeindingen van contract overeenkomst
IP-adres 90 dagen na opzeggen contract
of na verwijzing van IP direct
IP-addressen kunnen Static zijn maar ook Dynamisch, daarom worden Vaste IP adressen pas verwijderd na 90 dagen
en Dynamisch ip adressen direct na verwijzing
Website content en Databases 90 dagen na opzeggen contract Deze gegevens worden altijd 1 jaar bewaard of verwijderd na 90 dagen na beeindingen van contract overeenkomst
Website Backups 90 dagen na opzeggen contract na 4 maanden om backup server te behouden van voldoende diskruimte

Delen van persoonsgegevens met derden  
Power2host Hosting verkoopt uw gegevens niet aan  derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de  uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een  wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze  opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor  eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
 Power2host Hosting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.      

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  
Power2host Hosting gebruikt functionele, analytische en tracking  cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek  aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet  of smartphone. Power2host Hosting gebruikt cookies met een puur  technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar  behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden  worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten  werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies  die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en  advertenties kunnen aanbieden.   
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over  deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te  stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle  informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser  verwijderen.  Zie voor een toelichting:  https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/   Op deze website worden ook cookies geplaatst door  derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale  media-bedrijven.
Hieronder een overzicht: 
   Analytics

Matomo Analytics and tracking

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of  te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming  voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de  verwerking van uw persoonsgegevens door Power2host Hosting en heeft u  het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een  verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in  een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie,  te sturen.  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,  gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking  van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens  sturen naar [email protected]  
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,  vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te  sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de  strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en  Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We  reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  Power2host Hosting wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft  om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de  Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Power2host Hosting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en  neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,  ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected] Power2host Hosting heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 
– IP adres controle, indien bekend bij ons word uw ip adres gecontroleerd op basis van inlog momenten, komt uw IP adres niet overeen met het inlog ipadres word deze zodadig geblokkeerd dat toegang tot onze server en uw gegevens niet meer mogelijk is 
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via  een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk  ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden  die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt  die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke  (inlog)gegevens te bemachtigen. -DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS)  voor het omzetten van een domeinnaam (Power2hosting.nl) naar het  hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een  digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten  controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een  vals IP-adres.